kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Wydarzenia: Konferencja

KONFERENCJA
Próżniowo-Plazmowe Technologie Cienkich Warstw

Mielno, 15-17 października 2007

organizowana przez

Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
Politechniki Koszalińskiej

Miejsce Konferencji:

Hotel MEDUZA***, Mielno
http://www.meduza.mielno.pl

Cel Konferencji

Konferencja „Próżniowo-Plazmowe Technologie Warstw Cienkich” organizowana jest pod patronatem Stowarzyszenia BalticNet PlasmaTec (BNPT).
BNPT działa na rzecz promocji wiedzy oraz zastosowań technologii próżniowych w nowoczesnym przemyśle. Obszar oddziaływania BNPT obejmuje kraje basenu Morza Bałtyckiego.
Celem Konferencji jest prezentacja misji oraz celów BNPT wśród przedstawicieli wiodących, polskich ośrodków naukowych, prowadzących badania w obszarze inżynierii materiałowej, a w szczególności technik i technologii próżniowo-plazmowych. Równocześnie, Konferencja stanowić będzie forum służące wymianie doświadczeń, przeglądowi tematyki prac badawczych prowadzonych w reprezentowanych ośrodkach naukowych oraz integracji środowiska naukowego wokół tematyki przedsięwzięć badawczych, służących wdrożeniom przemysłowym, oraz wspólnych projektów o zasięgu krajowym i europejskim.

Tematyka konferencji

 • Technologie próżniowo-plazmowe w przemyśle – misja i cele BNPT
 • Technologie cienkich warstw nanokompozytowych na bazie węgla
 • Plazmowo-chemiczne technologie obróbki powierzchni
  (jarzeniowe azotow., nawęglanie itp.)
 • Technologie hybrydowe w obróbce powierzchni
 • Źródła plazmowe – nowe konstrukcje i zastosowania
 • Cienkie warstwy diamentowe i diamentopodobne dla medycyny
 • Cienkowarstwowe powłoki żaroodporne i antykorozyjne
 • Cienkie warstwy przeciwzużyciowe – nowe technologie i materiały
 • Mikroskopia elektronowa w badaniach warstw cienkich
 • Zastosowania plazmy w ochronie środowiska

Reprezentowane Instytucje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Centrum Transferu Technologii w Greifswaldzie, Niemcy
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
 • Instytut Fizyki Plazmy Niskotemperaturowej w Greifswaldzie, Niemcy
 • Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Szczecińska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy
 • Zakład Techniki Próżniowej TEPRO, Koszalin

Komitet organizacyjny Konferencji

 • Dr hab. Jerzy Ratajski
 • Dr inż. Witold Gulbiński
 • Dr inż. Piotr Myśliński
 • Dr Jan Staśkiewicz

Biuro Konferencji

Mgr Anna Bieć
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin

tel. (94) 34 78 345
fax: (94) 34 78 489
e-mail: Anna.Biec@tu.koszalin.pl

Ramowy program konferencji

Niedziela, 14.10.2007
Od 15:00 Rejestracja uczestników
19:00 Kolacja
Poniedziałek, 15.10.2007
8:00 Śniadanie
9:15 Otwarcie Konferencji
9:15-12:30 Sesja przedpołudniowa
 • Prezentacja Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej - misja, cele, zamierzenia badawcze i dydaktyczne
 • Prezentacja Stowarzyszenia BalticNet-PlasmaTec
 • Prezentacja projektu Międzynarodowego Centrum
  Transferu Technologii Plazmowych
 • Prezentacja TEPRO S.A.
 • Polityka władz regionu na rzecz szkolnictwa wyższego
  w subregionie koszalińskim Województwa Zachodniopomorskiego i możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, wdrożeniowych,
  naukowych oraz dydaktycznych
Przerwa na kawę 15'
 • Perspektywy rozwoju kształcenia i badań w zakresie inżynierii materiałowej z punktu widzenia polityki Rządu RP
 • Podsumowanie sesji i dyskusja
13:30 Obiad
16:00-18:30 Sesja Popołudniowa
 • J. Ratajski, J. Michalski, J. Dobrodziej,
  System kontroli procesu azotowania z wykorzystaniem logiki rozmytej oraz sztucznych sieci neuronowych.
 • A. Czyżniewski,
  Cienkie powłoki X-C:H - wytwarzanie, właściwości, zastosowania.
 • P. Wroczyński,
  Plazma mikrofalowa w procesach CVD.
Przerwa na kawę 15'
 • P. Myśliński, A. Gilewicz, B. Warcholiński,
  Cienkie warstwy przeciwzużyciowe na narzędzia do obróbki drewna.
 • Z. Suszyński,
  Badania adhezji w strukturach warstwowych metodą termofalową.
 • J. Baranowska,
  Aktywacja powierzchni w procesach obróbki cieplno-chemicznej.
20:00 Uroczysta kolacja
Wtorek 16.10.2007
9:00 Śniadanie
10:00 Sesja przedpołudniowa 10:00-13:00
 • W. Gulbiński,
  Cienkie warstwy nanokompozytowe na bazie węgla.

 • B. Wendler,
  Powłoki żaroodporne na stopy tytanu i stale ferrytyczne.

 • R. Sobiecki,
  Biomateriały tytanowe wytwarzane metodami inżynierii powierzchni.

 • S. Mitura,
  NANODIAM: Nowe technologie dla zastosowań medycznych - badania i wytwarzanie powłok węglowych o kontrolowanej biozgodności.

Przerwa na kawę 15'

 • P. Konarski,
  Zastosowania metod SIMS i GDMS do badań cienkich warstw.

 • A. Brudnik,
  Pomiary parametrów rozpylania magnetronowego przy zasilaniu impulsowym.

 • P. Myśliński,
  Zastosowanie dylatometrii do badań stabilności termicznej adhezyjnych warstw cienkich.

14:30 Obiad
15:30-17:30 Sesja Popołudniowa
 • B. Formanek i in.,
  Wielofazowe, drobno-dyspersyjne materiały i natryskiwane cieplnie powłoki o funkcjonalnych właściwościach.

 • M. Betiuk,
  Plazma niskociśnieniowa wyładowania łukowego i jarzeniowego w pracach badawczych i wdrożeniowych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

 • R. Mania,
  Warstwy funkcjonalne nanoszone techniką magnetronową.

 • M. Holub,
  Plazma niskotemperaturowa w ochronie środowiska.

Przerwa na kawę 15'

 • Dyskusja plenarna - prezentacja koncepcji konferencji "Technologie Próżniowo-Plazmowe" organizowanej cyklicznie pod patronatem BNPT
 • Podsumowanie Konferencji
19:00 Kolacja
Środa 17.10.2007
9:00 Śniadanie
10:30 Wyjazd uczestników

Do pobrania: program konferencji:

program-str-2.pdf [165 KB]


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Polska
(Województwo Zachodniopomorskie) – Meklemburgia
Pomorze Przednie / Brandenburgia.