kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
Konkurs Wiedzy Politechnicznej - 2007 - Regulamin

Regulamin Konkursu Wiedzy Politechnicznej
dla uczniów szkół średnich
w roku szkolnym 2007/2008

I. Wstęp
 • Organizatorem Konkursu Wiedzy Politechnicznej dla uczniów szkół średnich w roku szkolnym 2007/2008 (zwanego dalej Konkursem) jest Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej oraz Gazeta Miasto.
 • W celu przeprowadzenia konkursu organizatorzy Konkursu Wiedzy Politechnicznej powołują Komisję Konkursową opracowującą zadania na Konkurs i oceniającą ich wykonanie. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów w konkursach wszystkich stopni
 • Nadzór nad przebiegiem konkursu oraz oceną prac sprawuje Dyrektor Instytutu Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej.

II. Cele konkursu

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z zakresu wiedzy technicznej.
 • Pogłębianie i poszerzanie wiedzy uczniów w oparciu o różne źródła informacji.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowo-technicznych.
 • Podkreślenie roli nowoczesnych materiałów i technologii w technice.
 • Promowanie nowych dziedzin techniki.

III. Konkurs

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski.
 • Konkurs jest dwustopniowy.
 • I stopień przeprowadzany jest w formie korespondencyjnej. Polega na samodzielnym opracowaniu referatu na wybrany temat z trzech ogłoszonych na stronie internetowej Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej, oraz przesłaniu opracowania na adres organizatora. Praca musi zawierać wykaz źródeł wykorzystanych przy jej pisaniu.
 • Prace ocenia Komisja Konkursowa.
 • Do konkursu stopnia II zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy osiągnęli co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania.
 • II stopień Konkursu odbędzie się w Instytucie Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej. Uczestnik przygotowuje prezentację na wybrany w I stopniu Konkursu temat. Kształt prezentacji jest dowolny (według pomysłu uczestnika), można wykorzystać np. planszę, rzutnik pisma, komputer, pokaz, eksperyment. Czas trwania prezentacji 15 minut oraz 5 minut na rozmowę o temacie prezentacji z Komisją.
 • Uczestnicy II etapu Konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 • Laureatami zostają uczestnicy, który w konkursie stopnia II uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.

IV. Ustalenia końcowe

 • Laureaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów otrzymują tytuł: laureata I, II i III miejsca, pozostali tytuł laureata.
 • Laureaci Konkursu zgłaszający chęć podjęcia studiów w Instytucie Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej będą przyjęci na studia bez konieczności dodatkowej procedury kwalifikacyjnej.
 • Warunkiem przyjęcia na studia laureata Konkursu jest złożenie przez niego w wymaganym terminie stosownych dokumentów w Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej. Spis wymaganych dokumentów i terminy ich składania można znaleźć w informatorze dla kandydatów na studia na Politechnice Koszalińskiej i na stronie internetowej http://www.imnitp.tu.koszalin.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac.
 • Najlepsze prace będą nagrodzone cennymi nagrodami rzeczowymi.
 • Ewentualne odwołania rozpatruje Dyrektor Instytutu Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej.

Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy Politechnicznej
 

Terminy konkursu
UWAGA!
W związku z zainteresowaniem konkursem
zmianie uległy terminy poszczególnych etapów.
 • Termin składania prac: 15 marca 2008.
 • Lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 20 marca 2008.
 • Konkurs stopnia II (finał) odbędzie się 5 kwietnia 2008.

Opracowania
 • Należy wybrać i opracować TYLKO jeden z trzech proponowanych tematów.
 • Prace powinny być wydrukowane lub napisane starannym pismem ręcznym.
 • Prace nieczytelne nie będą oceniane.
 • Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej, nie później niż 29 lutego 2008 roku.

Adres:  
Konkurs Wiedzy Politechnicznej
Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
Politechniki Koszalińskiej
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin


Zobacz również: