kolor:
Institute of Mechatronics, Nanotechnology and Vacuum Technique
Instytut Mechatroniki
Nanotechnologii
i Techniki Próżniowej
Kształcimy na kierunkach:
- Inżynieria Materiałowa
- Mechatronika
STUDIA II STOPNIA


INSTYTUT MECHATRONIKI, NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

Ogłasza nabór na STUDIA II STOPNIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE na kierunkach:

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • MECHATRONIKA

Termin składania dokumentów: 29.02.2008r.
Ogłoszenie wyników: 03.03.2008r.
Zajęcia rozpoczynają się:
od 10.03.2008r. na studiach stacjonarnych
i od 14.03.2008r. na studiach niestacjonarnych.

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście
lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska
Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
Dziekanat (pokój 111F)
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin

Kandydaci na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu) z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów,
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę),
 • dyplom potwierdzający ukończenie studiów I stopnia,
 • kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 strona).
 • 4 fotografie (o wymiarze 37×52 mm),
 • orzeczenie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty administracyjnej w wysokości 80 zł na konto Politechniki Koszalińskiej:
  KB SA I O/Koszalin
  29150010961210900360170000
  Na dowodzie wpłaty należy w tytule wpłaty napisać:
  „za postępowanie kwalifikacyjne na kierunku ...................................”
  Uwaga: opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje do uzyskania są w Dziekanacie Instytutu, tel.: 094 3478442 lub 094 3478345